Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní společnosti. Vymezení společnosti s ručením omezeným najdeme v Obchodním zákoníku počínaje § 105.

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti.

Založení společnosti

Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.
Společnost může mít nejvíce padesát společníků. Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.

V případě společnosti s jedním společníkem je společnost založena zakladatelskou listinou. V ostatních případech se zakládá společenskou smlouvou. Ta musí obsahovat:

a) firmu a sídlo společnosti,
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
c) předmět podnikání (činnosti),
d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
g) určení správce vkladu,
h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál.

Firma společnosti musí obsahovat označení “společnost s ručením omezeným”, postačí však zkratka “spol. s r.o.” nebo “s.r.o.”.

Ručení společnosti

Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Orgány společnosti

Základními orgány společnosti s ručením omezeným jsou:

  • Valná hromada,
  • Jednatel,
  • Dozorčí rada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o zásadních otázkách, jako je jmenování a odměňování jednatelů, rozhodování o základním kapitálu či o zániku společnosti. Valná hromada je svolávána minimálně jednou ročně.

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Může být jmenováno i více jednatelů. Jednatel musí splňovat podmínky pro provozování živnosti. Přísluší mu obchodní vedení společnosti a je povinen vést firemní účetnictví.

Dozorčí rada není povinným orgánem společnosti. Dohlíží například na činnost jednatelů, či přezkoumává účetní uzávěrku

 

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář