Pracovní poměr je možné rozvázat dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Každá z těchto možností má svoje pravidla, která je potřeba dodržovat, aby rozvázání pracovního poměru bylo platné. Na co je tedy potřeba si dávat pozor?

Rozvázání pracovního poměru dohodou

K ukončení pracovního poměru dohodou je nutný souhlas zaměstnance i zaměstnavatele. Tento souhlas pak musí být potvrzen podpisem obou, jinak je dohoda neplatná. U dohody většinou zaměstnanec navrhne datum, kdy by si přál rozvázat svůj pracovní poměr, a zaměstnavatel mu jej potvrdí. Ukončit pracovní poměr dohodou je možné uskutečnit kdykoliv. To znamená, i když je zaměstnanec na neschopence, nebo ve zkušební době. U dohody není potřeba dodržovat dvouměsíční zkušební dobu.

Dohoda tedy musí být písemná, schválená podpisem zaměstnance i zaměstnavatele a každý z nich musí obdržet jedno vyhotovení. Teprve tehdy je dohoda platná.

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Výpověď může být podána zaměstnancem nebo zaměstnavatelem. Je to tedy jednostranná záležitost, kdy, narozdíl od dohody, není potřeba souhlas druhé strany. Výpověď je platná v okamžiku, kdy byla druhé straně doručena. Je opět nutné, aby výpověď byla písemná, stvrzená podpisem toho, kdo ji podává a doručena buď osobně, nebo přes poštovní služby. V případě využití pošty je dobré si uschovat potvrzení o doručení. O tom, jak napsat výpověď si můžete přečíst v článku Jak napsat výpověď, vzor výpovědi najdete tady.

Rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením

Okamžitým zrušením může pracovní poměr rozvázat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit v případě, když se zaměstnanec dopustí trestného činu, nebo hrubě poruší právní předpisy. Nicméně s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské nebo rodičovské dovolené nemůže zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě zrušit.

Zaměstnanec může rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením například v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od období splatnosti. Obdobím splatnosti se míní období do konce měsíce ode dne splatnosti (tedy například, je-li den splatnosti 15. srpna a zaměstnavatel mzdu nevyplatil ani 15. srpna, ani do konce srpna, ani do 15. září, zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr až 16. září). Zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dva měsíce. Přitom nezáleží, jak dlouho zaměstnanec ve firmě pracoval.

Rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době

Rozvázat pracovní době ve zkušební době může učinit zaměstnanec i zaměstnavatel, aniž by museli uvádět důvod. Není nutné oznámení předat písemně, stačí ústní oznámení, nicméně se i tak doporučuje zvolit písemnou formu. Pracovní poměr pak končí dnem oznámení, nebo dnem doručení v případě písemného oznámení.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář