Přejít na daňovou evidenci můžete podle Zákona o účetnictví po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedete účetnictví.

Postup, jak přechod učinit

1. Pohledávky a závazky za kalendářní rok, v němž podnikatel vedl účetnictví, které budou proplaceny v kalendářním roce, ve kterém se již vede daňová evidence, se vyloučí ze základu daně kalendářního roku, ve kterém se již vede daňová evidence, a to

a) závazky zvýší základ daně,
b) pohledávky sníží základ daně.

Tento postup se nevztahuje na příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo se nezahrnují do základu daně nebo nejsou předmětem daně, a na výdaje, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

2. Stav zásob a cenin za kalendářní rok, ve kterém podnikatel vedl účetnictví, sníží základ daně z příjmů v kalendářním roce, ve kterém se již vede daňová evidence.

3. Zůstatky účtů časového rozlišení v aktivech rozvahy a poskytnuté zálohy, s výjimkou nájemného při finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a s výjimkou záloh na pořízení hmotného majetku, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, základ daně sníží. Zůstatky účtů časového rozlišení v pasivech rozvahy a přijaté zálohy základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, základ daně zvýší. Zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám, vytvořeným podle zákona o rezervách základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů pasivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů aktivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, sníží.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář