Výpověď je možné podat ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Ovšem zaměstnavatel je omezen důvody, pro které může výpověď zaměstnanci dát. Hrubé porušení kázně (alkohol na pracovišti), soustavné méně závažné porušování pracovní kázně, neplnění pracovních povinností, nedostatečné pracovní výsledky atd. jsou všechno důvody, pro které může být zaměstnanci dána výpověď. U některých ale musí být zaměstnanec nejprve obeznámen tzv. vytýkacím dopisem.

Jak napsat výpověď – zaměstnanec

Výpověď musí být písemná, doručena zaměstnavateli do vlastních rukou. Je možné ji předat buď do rukou osobně, nebo oprávněnému zaměstnanci (např. osobní asistentka zaměstnavatele), nebo ji nechat poslat přes poštu.

Výpověď musí obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele a zaměstnance (jméno, adresa, IČ, rodné číslo nebo číslo OP), dále funkci a datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, datum ukončení pracovního poměru (již s dvouměsíční výpovědní lhůtou), a na konci podpis zaměstnance a datum. Výpovědní lhůta nastává den po doručení výpovědi. Výpověď nemusí obsahovat důvody pro ukončení pracovního poměru. Vzor pro napsání výpovědi najdete zde.

Pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, výpověď může podat až po návratu do zaměstnání.

Vytvořte si web zdarma

Jak napsat výpověď – zaměstnavatel

Jak je uvedeno výše, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z daných důvodů, jinak je výpověď neplatná. Seznam možných důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti.

Zaměstnavatel nemůže podat výpověď zaměstnanci, který je v tzv. ochranné lhůtě – například v době pracovní neschopnosti, nebo u těhotných žen.

Obsahové náležitosti má výpověď ze strany zaměstnavatele stejné jako u výpovědi u zaměstnance, s tím rozdílem, že musí navíc obsahovat relevantní důvod pro podání výpovědi.

 

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář