Jedním z typů podnikání je akciová společnost. Akciová společnost patří mezi kapitálové obchodní společnosti. Vymezení akciové společnosti najdeme v Obchodním zákoníku počínaje § 154.

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Firma společnosti musí obsahovat označení “akciová společnost” nebo zkratku “akc. spol.” nebo zkratku “a.s.”.

Akcie

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.
Akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě. Akcie musí obsahovat:

a) firmu a sídlo společnosti,
b) jmenovitou hodnotu,
c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře,
d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,
e) datum emise.

Akcie může znít na jméno nebo na majitele.

Založení společnosti

Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč.

Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat:

a) firmu, sídlo a předmět podnikání (činnosti),
b) navrhovaný základní kapitál,
c) počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níž budou akcie vydány, jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, popřípadě kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele; mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
d) kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
e) splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad,
f) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
g) určení správce vkladu,
i) návrh stanov.

Orgány společnosti

Akciová společnost má 3 orgány:

Valná hromada – je nejvyšší orgán akciové společnosti. Představuje shromáždění všech akcionářů. Rozhoduje o založení společnosti, o stanovách společnosti, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku. Každý z akcionářů má počet hlasů podle počtu vlastněných akcií.

Představenstvo – je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení. Má nejméně tři členy a rozhoduje většinou hlasů. Volí se na 5 let.

Dozorčí rada – je orgán, který kontroluje hospodaření společnosti, a má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Členové jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy, a její počet musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů jsou voleni valnou hromadou a zbytek zaměstnanci. Je volena na nejvýše 5 let.

 

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář